கோவில் ஸ்தபதியார்திருப்பணி ஸ்தபதியார்,
எழில் சிற்பகலாமணி,
பிரம்மஸ்ரீ அழ. இராமச்சந்திர ஸ்தபதியார் D.S.A
தமிழக அரசு சிற்பக்கல்லூரியில் படித்துப்பட்டம் பெற்றவர்,
திருவண்ணாமலை ஆதிசிவலிங்காச்சார்ய ஆதீன,
வேதாகம பாடசாலை சிற்ப ஆசிரியர்.