ஸ்ரீ புதுவாங்கலம்மன் திருக்கோவில்
செல்வம் வரும் பிள்ளை வரும்

மல்கும் பொன்மேனி வரும் மாண்பு வரும்

வெல்லும் எழில் புதுவாங்கலமன் எனும் கொற்றவையை

பக்தியுடன் சேவைசெய்யும் செம்மனதோர்க்கே